Dataskyddsförklaring

Nedan informerar vi om insamling av personrelaterade data vid användning av vår webbsida. Personrelaterade data är all data, som kan hänföras till dig personligt, t.ex. namn, adress, e-post-adresser, användarbeteende. Vi har träffat omfattande tekniska skyddsegenskaper och säkerhetspolicy i företaget, för att skydda dina data mot tillfälliga eller uppsåtliga manipulationer, förlust, förstörelse eller åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsförfaranden kontrolleras regelbundet och anpassas den teknologiska utvecklingen.

1. Ansvarig för databehandling

Ansvarig enligt Art. 4 Avs. 7 EU-Dataskydd-grundförordning (DSGVO) är Yamaha Music Europe GmbH, Siemensstrasse 22-34, D-25462 Rellingen, Phone: +49 (0) 4101/ 303-0, Fax: +49 (0) 4101/ 303-333 (se vår Impressum).

2. Dataskyddskommissionärens kontaktmöjlighet

Vår dataskyddskommissionär når du under Dataprotection@contact.europe.yamaha.com.

3. Dina rättigheter

Du har gentemot oss följande rättigheter med avseende på personrelaterade data som beträffar dig:

3.1 Allmänna rättigheter 
Du har rätt till information, rättelse, radering, inskränkning av behandling, invändning av behandlingen och på uppgiftsportabilitet. Såvida en behandling grundar sig på ditt medgivande, har du rätt, att återkalla denna gentemot oss med verkan för framtiden.

3.2 Rättigheter vid databehandling enligt legitimt intresse 
Du har rätt enligt Art. 21 Avs.1 DSGVO, med anledningar till följd av din speciella situation, att när som helst begära en omprövning mot behandlingen av dig gällande personrelatarade data, som på grund av Art. 6 Avs.1 e DSGVO (Databehandling av legitima intressen) eller sker på grund av Art. 6 Avs.1 f DSGVO (Databehandling för bevarande av ett legitimt intresse), detta gäller även för en på denna förordning stödd profiling. I händelse av din invändning behandlar vi dina personrelaterade data inte längre, såvida vi inte kan påvisa tvingande skyddsvärda anledningar för behandlingen, som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller att behandlingen gäller krav, utövande eller försvar av rättsanspråk.

3.3 Rättigheter vid direktreklam 
Såvida vi behandlar dina personrelaterade data, för att bedriva direktreklam, har du rätt enligt Art. 21 Avs. 2 DSGVO, att när som helst begära omprövning mot behandlingen av dig gällande personrelaterade data som syftar på dylik reklam, detta gäller även för profiling, såvida detta står i förbindelse med sådan direktreklam.

I händelse av din invändning mot behandlingen med syfte att bedriva direktreklam kommer dina personrelaterade data inte längre att behandlas för dessa syften.

3.4 Rätten att överklaga hos en tillsynsmyndighet 
Du har dessutom rätt, att klaga genom oss hos ansvarig dataskyddsmyndighet gällande hantering av dina personrelaterade data.

4. Insamling av personrelaterade data vid besök av vår webbsida

Vid enbart informatorisk användning av webbsidan, det vill säga, utan att registrera dig eller till oss på annat håll förmedla informationer, samlar vi enbart upp personrelaterad data, som din browser förmedlar till vår server. Om du vill informera dig på vår webbsida, samlar vi in följande data, som är tekniskt nödvändiga för oss, för att visa dig vår webbsida och garantera stabiliteten och säkerhet. Rättslig grund är Art. 6 Avs. 1 f DSGVO:

–Förfrågningens IP-adress, datum och klockslag, tidszondifferens till Greenwich Mean Time (GMT), förfrågningens innehåll (konkret sida), accesstatus/HTTP-statuscod, aktuellt överförd datamängd, webbsida varifrån begäran kommer, browser, driftsystem och dess yta, språk och version i browsersoftware.

5. Kontakt per e-post eller kontaktformulär

Vid din kontakt med oss per e-post eller via ett kontakformulär, lagras de av dig lämnade data (din e-post-adress, eventuellt ditt namn och telefonnummer), för att besvara dina frågor. När vi via vårt kontaktformulär begär indata, som inte är nödvändiga för en kontakt, har vi alltid märkt dessa med optional. Dessa uppgifter behöver vi för att konkretisera din förfrågan och för en bättre avveckling av ditt ärende. Ett meddelande med dessa uppgifter sker uttryckligen på frivillig väg och med ditt samtycke, Art. 6 Avs.1 a DSGVO. Såvida det här handlar om uppgifter till kommunikationskanaler (till exempel e-post-adress, telefonnummer), medger du dessutom, att vi vid behov även tar via denna kommunikationskanal kontakt med dig, för att svara på ditt ärende. Detta samtycke kan självklart när som helst återkallas.

De i detta sammanhang förekommande data raderar vi, när de inte längre behöver sparas, eller inskränker hanteringen, utifall lagligt lagliga arkiveringsplikter föreligger.

6. Newsletter

6.1 Allmänna informationer 
Med ditt samtycke enligt Art. 6 Avs. 1 a DSGVO kan du abonnera vår Newletter, med vilket vi informerar dig om aktuella erbjudanden. För anmälan till vår Newletter använder vi så kallade Double-opt-in-förfarande. Det vill säga, att efter din anmälan kommer vi att sända ett e-postmeddelande, där vi ber dig bekräfta, att du önskar få detta Newsletter. När du inte bekräftar din anmälan inom 72 timmar, spärras dina informationer och efter en månad raderas de automatiskt.

Utöver detta spar vi alltid dina insatta IP-adresser och tidpunkt för anmälan samt bekräftelse. Syftet med förfarandet är, att kunna styrka din anmälan och vid behov kunna klara upp ett möjligt missbruk av dina personliga data.

Obligatoriskt för översändning av detta Newsletter är endast e-post-adress, språk och land. Uppgiften om ytterligare, särskilt markerade data är frivilligt och används, för att kunna nå dig personligt. Efter din bekräftelse spar vi din e-post-adress för att kunna sända dig vår Newsletter. Rättslig grund är Art. 6 Avs. 1 a DSGVO.

Ditt samtycke gällande översändning av Newsletter kan du alltid återkalla och avbeställa Newsletter. Återkallelsen kan du genom en klick på länken, som finns i varje Newsletter e-post eller per kontaktförfrågan förklara för den ovan uppgivna dataskyddskommissionären.

6.2 Newsletter Tracking 
Vi vill hänvisa er, att vi vid försändelsen av Newsletter utvärderar ert användarbeteende. För denna utvärdering innehåller sända e-post så kallade Tracking-Pixel. För utvärderingen samkör vi nämnda data och Tracking-Pixel med din e-post-adress och en individuell ID. Även i Newsletter tillhandahållna länkar innehåller dessa ID.

Data samlas in uteslutande pseudonymiserad, ID's kommer alltså inte att samköras med dina ytterligare personliga data, en direkt personanknytning utesluts. Informationer sparas så länge, som du har abonnerat Newsletter.

En sådan Tracking är dessutom inte möjligt, när du i ditt e-postprogram har standartmässigt deaktiverat visningen av illustrationer. I detta fall kommer Newsletter inte fullständigt att visas och du kan eventuellt inte utnyttja alla funktioner. Om du låter illustrationer visas manuellt, sker ovan nämnda Tracking.

7. Registrering och portalanvändning

Du har möjlighet, att registrera dig hos oss och skapa ett kundkonto. För registreringen samlar vi in och spar från dig följande data: 
- Tilltal
- Förnamn
- Efternamn
- E-post (användarnamn)
- Lösenord
- Land
- Språk
- Adress (optional)
- Födelsedatum (optional)
- Produktintresser (optional)
- Registrering av produkter (optional)
- Intresser (optional) 

För registreringen använder vi så kallat Double-opt-in-förfarande, dvs. Din registrering är först avsluten, när du dessförinnan har bekräftat din anmälan via en för detta ändamål sänt bekräftelse-e-post genom en klick på den där befintliga länken. När din bekräftelse beträffande detta inte sker inom 72 timmar, kommer din anmälan automatiskt att raderas ur vår databas. Uppgifterna av tidigare nämnda data är bindande, alla ytterligare informationer kan du frivilligt tillhandahålla genom användning av vår portal.

Efter utförd registrering erhåller du personlig, lösenordsskyddad tillgång och kan se och förvalta de av dig deponerade data. Registreringen sker frivilligt, kan emellertid vara förutsättning, för att kunna nyttja våra tjänster.

När du använder vår portal, spar vi dina för avtalets fullgöranden nödvändiga data, eventuellt även uppgifter om betalningssätt, tills du slutgiltigt raderar dess åtkomst. Dessutom spar vi de av dig uppgivna frivilliga data för tiden under användningen av portalen, såvida du inte raderar dem dessförinnan. Alla uppgifter kan du förvalta och ändra i skyddat kundområde. Rättslig grund är Art. 6 Avs. 1 a, b och f DSGVO

8. Deltagande i tävlingar

När du deltar i tävlingar, samlar vi in data, som är nödvändiga för att genomföra tävlingen. Detta handlar i regel om ett individuell tävlingsbidrag (t.ex. en kommentar eller ett foto), liksom namn och kontaktdatum. Det kan vara, att vi förmedlar dina data till våra tävlingspartner, tex. för att förmedla vinsten till dig. Datahantering och dataförmedling kan allt efter tävling variera och är därför i respektive deltagarvillkor konkret beskriven. Deltagande vid tävlingen och den därmed kopplade datainsamlingen är självklart frivilligt. Rättslig grund för datahantering är ditt samtycke enligt Art. 6 Avs. 1 a DSGVO. Dina data kommer att raderas efter avslutad tävling.

9. Ansökningar

Du kan göra en ansökan på elektronisk väg, i synnerhet via e-post eller webbformulär, hos vårt företag. Dina uppgifter kommer vi självklart använda uteslutande för behandling av din ansökan och inte föra vidare till tredje. Observera, att okodad skickade e-postmeddelande inte kommer att förmedlas accesskyddade.

Du kan även göra en ansökan via vår ansökningsportal online hos vårt företag. Din online-ansökan kommer att ledas vidare via en kodad förbindelse direkt till vår personalavdelning och självklart handlas förtroligt. Dina uppgifter kommer vi självklart använda uteslutande för behandling av din ansökan och inte föra vidare till tredje. Ytterligare information till databehandling inom ramen för ansökningsförfarandet hittar du i vår ansökningsportals datasäkerhetförklaring.

När du har sökt en särskild anställning och denna redan är upptagen eller vi för dig har en annan plats likaledes eller bedömt dig som ännu lämpligare, skulle vi gärna vilja vidarebefordra din ansökan inom företaget. Meddela oss, om du inte godkänner en vidarebefordran.

Dina personrelaterade data kommer efter ansökningsförfarandets slut genast att raderas, respektive efter maximalt 6 månader, såvida du inte uttryckligen har beviljat oss en längre lagring av dina data eller att avtalet avslutats. Rättslig grund är Art. 6 Avs. 1 a, b och f DSGVO.

10. Insats av Social-Plugins

Denna webbsida använder Social-Plugins från leverantörer 
Facebook (Operatör: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) 
Twitter (Operatör: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA) 
Pinterest (Operatör: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA) 
Instagram (Operatör: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA) 
Linkedin (Operatör: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland) 
Youtube (Operatör: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) 

Dessa Plugins omfattar normalt standardmässigt data från dig och förmedlar dessa till servern hos respektive leverantör. För att garantera skyddet av din privatsfär, har vi vidtagit tekniska åtgärder, som garanterar, att dina data inte utan ditt medgivande kan tillgripas av leverantörer i respektive Plugin. Vid start av en sida, på vilka Plugins är integrerade, är dessa till en början deaktiverade. Först efter ett klick på respektive symbol aktiveras Plugins och du ger därmed ditt samtycke, att dina data kommer att överföras till respektive leverantör. Rättslig grund för användning av Plugins är Art. 6 Avs. 1 a och f DSGVO.

Plugins samlar, efter aktivering, även personrelaterade data som din IP-adress och sänder dessa till servrar hos respektive leverantör, där dessa lagras. Dessutom sätter aktiverade Social Plugins vid starten av relevant webbsida en cookie med en entydig identifikation. På detta sätt kan leverantörerna även skapa profiler över ditt användarbeteende. Detta sker också då, när du inte är medlem hos det sociala nätverk av respektive leverantör. Skulle du vara medlem hos det sociala nätverk av leverantören och är du inloggad i det sociala nätverk vid ditt besök på denna webbsida, kan dina data och informationer om besöket på denna webbsida kopplas samman med din profil på det sociala nätverk. På det exakta omfång av de från dig insamlade data genom respektive leverantör har vi inget inflytande. Närmare informationer om omfång, art och syfte av datahanteringen och över rättigheter och inställningsmöjligheter till skydd för din privatsfär vänligen sök under dataskyddshänvisning hos det sociala nätverk av respektive leverantör. Dessa kan sökas under följande adresser:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 
Twitter: https://twitter.com/privacy/ 
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/ 
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy 
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

11. Insats av Cookies:

Vid din användning av vår webbsida kommer Cookies att lagras på din dator. Hos Cookies handlar det om små textfiler, som på din hårddisk lagras på den av dig använda browsern och genom vilken av stället, som sätter Cookien, bestämda informationer tillströmmer. Cookies kan inte utföra några program eller överföra virus på din dator. Deras uppgift är att göra interneterbjudanden i sin helhet användarvänligare och effektivare.

Denna webbsida använder följande arter av Cookies, vars omfång och funktionsart förklaras nedanstående:

11.1 Transiente Cookies 
Dessa Cookies kommer automatiskt att raderas, när du stänger Browsern. Till dessa räknas i synnerhet Session-Cookies. Dessa lagrar en så kallad Session-ID, med vilken olika förfrågningar från Browsern kan tillordnas den gemensamma session. På detta sätt kan din dator kännas igen, när du återvänder till vår webbsida. Session-Cookies kommer att raderas, när du loggar ut eller stänger Browsern.

11.2 Persistente Cookies 
Dessa Cookies kommer att automatiseras efter en fastställd tid, som kan variera allt efter Cookie. Du kan alltid radera Cookies i säkerhetsinställningar på din Browser.

11.3 Förhindrande av Cookies 
Du kan konfigurera din Browser-inställning motsvarande dina önskemål och t.ex. vägra att ta emot Third-Party-Cookies eller samtliga Cookies. Vi vill hänvisa dig, att du då eventuellt inte kan nyttja alla funktioner på denna webbsida.

11.4 Rättslig grund och lagringstid 
Rättslig grund för möjlig hantering av personrelaterade data och dess lagringstid varierar och kommer att redogöras för i följande avsnitt.

12. Analys av webbsidor

För analysändamål och optimering av våra webbsidor använder vi olika tjänster, som kommer att redogöras för i följande avsnitt. Således kan vi, t.ex. analysera hur många användare som besöker vår sida, vilken information efterfrågas mest eller hur användare hittar erbjudandet. Vi registrerar, bland annat, data gällande från vilken internetsida en berörd person kom till en internetsida (så kallade Referrer), på vilka undersidor av internetsidan man kommit in eller hur ofta och hur länge man stannade på en undersida för att betrakta den. Detta hjälper oss, att gestalta våra erbjudanden användarvänligt och att förbättra. De vid detta tillfälle samlade data, används inte för att personligen identifiera enskilda användare. Man samlar in anonyma respektive högst pseudonyma data. Rättslig grund härför är Art. 6 vbs. 1 f DSGVO.

12.1 Google Analytics 
Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA). Användningen omfattar driftsarten Universal Analytics. På detta sätt är det möjligt, data, sessions och interaktioner att tillskriva en pseudonym Användar-ID över flera apparater och att analysera apparatövergripande användarens aktiviteter.

Google Analytics använder Cookies, som genom dig möjliggör en analys av webbsidans användning. De genom Cookies skapade informationer över dess användning av webbsidan överförs i regel på en server från Google i USA och lagras där. I händelse av en aktivering av IP-anonymisering på denna webbsida, kommer din IP-adress av Google emellertid inom medlemsstater av den Europeiska unionen eller i andra avtalsstater av överenskommelsen över den Europeiska ekonomiska gemenskapen dessförinnan att kortas ner. Enbart i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en server från Google i USA och där kortas ner. Den inom ramen av Google Analytics från din Browser överförda IP-adressen kommer inte att sammanföras med andra data från Google. På uppdrag av operatören av denna webbsida kommer Google att använda dessa informationer, för att utvärdera din användning av webbsidan, för att sammanställa rapporter om webbsidans aktiviteter och för att få fram ytterligare med webbsida-användningen och internetanvändningen sammankopplade tjänsteprestationer gentemot webbsidans operatör. I dessa syften ligger även vårt berättigade intresse av datahantering. Rättslig grund för insatsen av Google Analytics är § 15 Avs. 3 TMG resp. Art. 6 Avs. 1 f DSGVO. De av oss sända och med Cookies, användarigenkänning (t.ex. Användar-ID) eller reklam-IDs sammakopplade data kommer efter 14 månader automatiskt att raderas. Radering av data, vars lagringstid har uppnådds, sker automatiskt en gång per månad. Närmare informationer till användarvillkor och dataskydd hittar du under https://www.google.com/analytics/terms/ resp. under https://policies.google.com/

Du kan förhindra lagring av Cookies genom motsvarande inställning på din Browser-software; vi vill emellertid hänvisa, att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna nyttja alla funktioner i full omfattning på denna webbsida. Du kan därutöver förhindra insamlingen av genom Cookie skapade och på din användning av webbsidan relaterade data (inkl. er IP-adress) till Google liksom bearbetning av dessa data genom Google, genom att ladda ner https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera. Opt-Out-Cookies förhindrar framtida insamling av dina data vid besök av webbsidan. För att förhindra insamling genom Universal Analytics över diverse apparater, måste du genomföra Opt-Out på samtliga använda system. När du klickar här, sätts Opt-Out-Cookie: Google Analytics deaktivera.

 

12.2 Google Tag Manager 
Dessutom kan vi sätta in "Google Tag Manager", för att förvalta och inordna Google Analys- och Marketing-tjänster på vår webbsida.

Ytterligare informationer till dataanvändning för marknadssyften genom Google, får ni på översiktssidan: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Dataskyddsförklaring från Google kan hämtas under https://www.google.com/policies/privacy.

Om du vill protestera mot reklam genom Google-Marketing-Services, kan du använda de av Google ställda inställnings- och Opt-Out-möjligheter: http://www.google.com/ads/preferences. DRättslig grund är det berättigade intresse enligt Art. 6 Avs. 1 Lit. f DSGVO.

13. Reklam

Vi använder Cookies för Marketingsyften, för att tilltala våra användare med intresserättvis reklam. Dessutom använder vi Cookies, för att inskränka sannolikheten att spela ut en reklamannons och mäta effektiviteten av våra reklamåtgärder. Denna information kan även delas med tredje, som t.ex. Ad-nätverk. Rättslig grund härför är Art. 6 Avs. 1 a och f DSGVO. För de med databearbetning uppföljda syften består det berättigade intresse från Direktmarketings. Du har rätt att alltid göra en invändning mot bearbetningen av dina data som syftar till sådan reklam. Härför ställer vi i följande till ditt förfogande Opt-Out-möjligheter av respektive tjänster. Du kan alternativt förhindra i dina Browserinställningar att det sätts Cookies.

14. Social bookmarks

På vår webbsida finns så kallade Social Bookmarks (till exempel från Facebook, Twitter och Xing) integrerade. Social Bookmarks är Internet-bokmärken, med vilka användarna av en sådan tjänst kan samla länkar och nyhetsrapporter. Dessa finns på vår webbsida enbart ansluten som länk till motsvarande tjänster. Efter klickning på den anslutna grafiken leds dessa vidare till sidan av respektive leverantör, dvs. först då kommer användarinformationer att överföras till respektive leverantör. Informationer till hantering av dina personrelaterade data vid användning av denna webbsida, erhåller du via respektive leverantörens dataskyddsförklaring.

15. Datakommunikation

En överföring av dina data till tredje part förekommer principiellt inte, det skulle vara om vi är lagligt förpliktat till detta, eller databefordran är nödvändigt för avtalsförhållandets genomförande eller du har dessförinnan uttryckligen samtyckt till vidarebefordran av dina data.

Externa tjänstleverantörer och partnerföretag som t.ex. Online-Payment-leverantörer eller det med leveransen uppdragna leveransföretag erhåller dina data enbart, såvida detta är nödvändigt för att avveckla din beställning. I dessa fall inskränker sig omfattningen av överförda data emellertid på det erforderliga minimum. Såvida våra tjänsteleverantörer med dina personrelaterade data kommer i beröring, säkerställer vi inom ramen för uppdragets bearbetning enligt Art. 28 DSGVO, att dessa på samma sätt följer dataskyddslagstiftningens föreskrifter. Beakta även respektive leverantörernas dataskyddshänvisning. För innehållet av främmande tjänter är respektive tjänsteleverantör ansvarig, varvid vi inom ramen för rimligheten kontrollerar att tjänsterna följer lagstadgade krav.

Vi sätter värde på, att bearbeta dina data inom EU/EES. Det kan emellertid förekomma, att vi anlitar tjänsteleverantörer, som bearbetar data utanför EU/EES. I dessa fall säkerställer vi, att före överföringen av dina personrelaterade data hos mottagaren skapats lämpligt dataskyddsnivå. Därmed menas, att över EU-standardavtal eller ett lämplighetsbeslut, som EU-Privacy Shield, en dataskyddsnivå kommer att uppnås, som är jämförbar med standards inom EU.

16. Datasäkerhet

Vi har träffat omfattande tekniska skyddsegenskaper och säkerhetspolicy i företaget, för att skydda dina data för tillfälliga och uppsåtliga manipulationer, förlust, förstörelse eller åtkomst från obehöriga personer. Våra säkerhetsförfaranden kontrolleras regelbundet och anpassas den teknologiska utvecklingen.

 

Åk till toppen